Hướng dẫn cách chơi Vietlott Mega 6/45 - Xổ Số Tự Chọn

Kết quả bài thi số 315551

; Môn học: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút;
Kết quả bài thi của
Thu Huyen
Ngày sinh: dd/mm/yyyy
Đề thi có 30 câu hỏi
Làm trong 45 phút
100 điểm
Mã đề thi 315551
Môn Tiếng anh, Lớp 6
kết thúc thi 15/04/2021 | 20:35:15
BÀI THI SỐ #315551
Câu 1

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Nga: Hi, I .............. Nga. 

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.

A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

I’m ................. , thanks.

A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

I’m OK, .............. you.

A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

.................., Ba. 

A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

I’m fine, thanks. ................. you?

A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Hello, ............. name is Mai.

A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

 Hi, ................ Minh.

A.

I

B.

I are

C.

I is

D.

I’m

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

 I’m fine, and .................. ?

A.

you

B.

how

C.

I

D.

name

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

I’m twelve ................... old.

A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

.................... are fine, thanks. And you?

A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Ten + seven = ....................

A.

seventy

B.

 ten-seven

C.

 seventeen

D.

sixteen

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

 ............... - eight = twelve.

A.

 ten

B.

twenty

C.

nine

D.

nineteen

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

This ................ Nam

A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

 I’m twelve years ....................

A.

good

B.

five

C.

old

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 21

What’s ................. name?

A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 22

Close your .................,please .

A.

year

B.

book

C.

old

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 23

Where ................. you live?

A.

do

B.

is

C.

am

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 24

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

A.

it

B.

there

C.

this

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 25

This is my classroom and that .............. your classroom.

A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 26

Stand ................., please !

A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 27

 I live ............... a house.

A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 28

................ your book, please!

A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 29

I live .............. a street

A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 30

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Trả lời: D ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán